Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují Obchodní podmínky e-shopu www.zdrava-prodejna.info.

Berte prosím na vědomí, že spolu s vytvořením objednávky potvrzujete, že jste si Zásady přečetli a rozumíte jim.

Vymezení základních pojmů

 1. Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:
  • Poskytovatelem my, firma
   Pavel Švec, IČ 42831539, se sídlem Újezdská 100, 330 33, Město Touškov, Česká republika, e-mail: info@development-software.info, telefon +420 774 202 544
  • Zákazníkem jste Vy, zákazník, kterému Poskytovatel poskytuje službu spočívající v uzavření a realizaci kupní smlouvy na e-shopu www.zdrava-prodejna.info
  • E-shopem je e-shop www.zdrava-prodejna.info.
 2. Poskytovatel a Zákazník spolu uzavřeli Kupní smlouvu tím, že Zákazník odsouhlasil všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na http://www.zdrava-prodejna.info/content/3-obchodni-podminky a dokončil objednávku na e-shopu.
 3. V rámci tohoto právního vztahu bude Poskytovatel správcem osobních údajů Zákazníka za účelem realizace smluvního vztahu a pro marketingové účely podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).
 4. Termíny "správce dat", "zpracovatel dat", "osobní údaje", "zpracování", "odpovídající technická a organizační opatření" použitá v tomto textu je třeba vykládat v kontextu GDPR.
 5. Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně Vás e-mailem informujeme nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebudete-li se změnou souhlasit, máte právo bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu o poskytování služeb způsobem dle postupu specifikovaném v Obchodních podmínkách.

Jaké osobní údaje Poskytovatel o Uživateli spravuje

 1. Poskytovatel zpracovává pouze data nutná pro realizaci a fakturaci Kupní smlouvy. Tato data jsou dána jednak povahou Kupní smlouvy (objednání na dálku), jednak příslušnými zákony.
  • Email – nutný pro případnou komunikaci se Zákazníkem
  • Přihlašovací jméno Zákazníka, byla-li Zákazníkem provedená registrace (nepovinné)
  • Heslo – pro ověření Zákazníka, byla-li Zákazníkem provedená registrace (nepovinné)
  • Identifikační číslo (IČ) – pokud ho Zákazník má; povinný údaj na fakturách
  • Daňové identifikační číslo (DIČ) – povinný údaj na fakturách u identifikovaných osob, plátců DPH a pro EET
  • Fakturační adresa – povinný údaj na faktuře
  • Doručovací adresa – je-li odlišná od fakturační
  • Křestní jméno
  • Příjmení
  • Telefon - nepovinné
  • Volitelně kromě emailu dodatečné kontaktní údaje
  • Technické údaje - odkud uživatel přišel na web e-shopu, pro statistické účely
  • IP adresy - provozní důvody
  • Veškerou korespondenci (přes email)
  • Na marketingovém webu pro statistické účely návštěvy a akce Zákazníka (například testování změn designu)
  • Dobrovolné odpovědi Zákazníka na ankety Poskytovatele
  • Záznamy o činnosti e-shopu (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Zákazníka
 2. Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Nakládání a zpracování dat Poskytovatelem

 1. Zpracováním osobních údajů za účelem realizace smluvního vztahu (Kupní smlouvy) se rozumí zpracování údajů v rozsahu nezbytném pro plnění Kupní smlouvy. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Zákazníkovy identifikační a kontaktní údaje a dále informace vztahující se k zajištění realizace smlouvy (dodání objednaného zboží). V případě, že Zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít.
 2. Marketingovým využitím údajů se rozumí pouze využití kontaktních údajů Zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se výlučně oznamování rozšiřování funkcí Aplikace. Výše uvedené osobní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního závazku a lze jej kdykoliv odvolat.
 3. Souhlas platí rovněž pro Poskytovatelem pověřené zpracovatele, jejichž služby Poskytovatel využívá pro zajištění chodu e-shopu – zejména poskytovatelé serverové infrastruktury, zálohování dat. S každým takovým subdodavatelem má Poskytovatel uzavřenou smlouvu zavazující subdodavatele k dodržování podmínek v této zpracovatelské smlouvě. Poskytovatel může do zpracování zapojit subdodavatele, pokud ten splňuje nároky shodné s ustanoveními této zpracovatelské smlouvy. V případě dopravců předáváme pouze nejnutnější údaje potřebné pro realizaci vybrané přepravy.
 4. Seznam subdodavatelů Poskytovatele je v příloze tohoto dokumentu.
 5. Poskytovatel se zavazuje neposkytovat bez zvláštního, přímého souhlasu Zákazníka jeho data třetím stranám ke komerčním účelům.

Zákaznická práva

 1. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, právo na jejich opravu, právo na jejich likvidaci. Zákazník, pokud se domnívá, že jsou jeho osobní data zpracovávána protiprávně, má také právo požadovat na Poskytovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu.  
 2. Požádá-li Zákazník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Poskytovatelem na adrese podpora@zdrava-prodejna.info.
 3. Poskytovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

Odstranění dat

 1. Data jsou Poskytovatelem odstraněna po 12 měsících po ukončení Kupní smlouvy, případně ode okamžiku posledního kontaktu se Zákazníkem. Výjimkou jsou data popsaná zvláštním předpisem (jedná se zejména o účetní doklady).

Ostatní ujednání

 1. Zákazník se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

Seznam subdodavatelů

 1. Google Inc. - webová analýza
 2. AXFONE LLC - hosting
 3. Heureka Shopping s.r.o. - Ověřeno zákazníky
 4. Dopravci dle vybraného způsobu přepravy Zákazníkem